Omet navegació

Programació de la situació d'apprenentatgeTítol

Eficiència i Sostenibilitat: Optimització de Dispositius Electrònics

Curs (nivell educatiu)

4t ESO

Àrea / Matèria / Àmbit

Digitalització

Pàgina web

https://bilateria.org/prog/dig_01dispositius/

Durada

 15 hores

DESCRIPCIÓ

Per què aquesta situació d’aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? Quin repte planteja?

Aquesta situació d'aprenentatge es desenvolupa en una aula on els alumnes fan ús dels seus ordinadors personals, per abordar el repte de millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels seus dispositius electrònics. L'objectiu és impulsar l'aprenentatge actiu i significatiu, promovent la competència digital i l'estalvi energètic, elements clau per a la formació ciutadana i professional en la societat actual. Aquesta SA contribueix a l'ODS 7 (Energia neta i a un preu assequible) i ODS 12 (Producció i consum responsables).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge s’afavoreix l’assoliment de les competències específiques següents:

Competències específiques

Àrea o matèria

CE1 Gestionar les eines i els dispositius informàtics i de comunicació d’ús quotidià aplicant els coneixements de maquinari i sistemes operatius per resoldre problemes tècnics senzills. 

Digitalització

CE2 Idear solucions innovadores i creatives aplicant diferents formes de raonament, integrant-les en l’entorn personal d’aprenentatge tot fent ús de les eines i els recursos d’edició, la creació de continguts digitals i el desenvolupament d’aplicacions per optimitzar l’aprenentatge permanent. 

Digitalització

CE3 Identificar riscos i amenaces i aplicar mesures preventives i correctives, adquirint hàbits que fomentin el benestar digital per protegir dispositius, dades personals i la pròpia salut. 

Digitalització

CE4 Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals, valorant les possibles accions que cal fer a la xarxa i identificar-ne les repercussions per exercir una ciutadania digital crítica.

Digitalització

CE5 Analitzar l’impacte de les tecnologies digitals a la societat, a partir de la identificació dels canvis econòmics i socials a escala global, i aplicar les tecnologies emergents per al disseny de solucions a problemes reals tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible.

Digitalització

TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 1. Competència digital: Aquesta és la competència principal que estem treballant, ja que l'objectiu és que els alumnes siguin capaços de gestionar i configurar ordinadors i dispositius digitals, desenvolupar solucions creatives relacionades amb la reutilització i optimització dels recursos digitals, i identificar i gestionar riscos i amenaces en l'ús de la tecnologia.
 2. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre: Treballem aquesta competència a través de l'encoratjament de la creativitat i innovació en l'ús de recursos digitals, la gestió autònoma de l'aprenentatge, i el desenvolupament de la capacitat de resolució de problemes tècnics senzills.
 3. Competència ciutadana: També estem treballant aquesta competència, especialment en termes d'educació digital i ciutadania, ja que estem ensenyant als alumnes com utilitzar les tecnologies de manera responsable, ètica i segura, protegint les dades personals i la pròpia salut.
 4. Competència emprenedora: Aquesta competència es desenvolupa a través de l'impuls a la ideació de solucions innovadores, el pensament crític, la capacitat de resolució de problemes i la creació de continguts digitals, tots ells elements clau per a l'emprenedoria.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectius d’aprenentatge

Què volem que aprengui l’alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Criteris d’avaluació

Com sabem que ho ha après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

1. Capacitat per gestionar i configurar ordinadors i dispositius digitals, aplicant els coneixements de maquinari, sistemes operatius i xarxes, amb la finalitat de resoldre problemes tècnics i millorar l'eficiència energètica dels sistemes. (CE1, CE5)

1. Configura correctament un ordinador i dispositius digitals en un entorn real, aplicant els coneixements de maquinari, sistemes operatius i xarxes, per assegurar la seva funcionalitat i optimització energètica. (basat en el criteri 1.2 i 1.4)

2. Resol problemes tècnics senzills relacionats amb el maquinari i sistemes operatius, aplicant un procediment crític i reflexiu en un context de resolució de problemes reals. (basat en el criteri 1.3)

2. Capacitat d'innovar en la reutilització de dispositius digitals, adaptant-los a necessitats específiques i desenvolupant solucions creatives, per contribuir a l'aprenentatge permanent i a l'optimització de l'ús de recursos digitals. (CE2, CE4)

3. Desenvolupa solucions innovadores per a la reutilització de dispositius digitals, integrant la seva funcionalitat en l'entorn personal d'aprenentatge, demostrant creativitat i un ús responsable dels recursos. (basat en el criteri 2.1, 2.2, i 4.1)

4. Genera o modifica continguts digitals, mostrant domini en l'ús d'eines i recursos de creació i edició digitals en un context de resolució de problemes. (basat en el criteri 2.3 i 2.4)

3. Capacitat per identificar i gestionar riscos i amenaces en l'ús de dispositius digitals i xarxes, aplicant mesures preventives i correctives, per protegir dades personals, la pròpia salut i fomentar el benestar digital. (CE3, CE4)

5. Identifica riscos i amenaces en un context digital real, aplicant mesures preventives i correctives per assegurar la seguretat dels dispositius, les dades personals i la salut. (basat en el criteri 3.2 i 3.3)

6. Configura correctament les opcions de privacitat i seguretat en les aplicacions i plataformes d'ús habitual, demostrant un ús responsable i ètic de les tecnologies digitals. (basat en el criteri 3.1 i 4.1)SABERS

Saber

Àrea o matèria

1

1.1 Anàlisi, implementació i configuració d’ordinadors: elements, muntatge, configuració i resolució de problemes. 

Digitalització

2

1.2 Gestió bàsica de sistemes operatius: instal·lació i configuració d’usuari. 

Digitalització

3

1.3 Gestió bàsica de sistemes de comunicació i Internet. Dispositius de xarxa i funcionament. 

Digitalització

4

1.4 Configuració d’una xarxa domèstica i connexió de dispositius. 

Digitalització

5

1.5 Posada en servei de dispositius connectats (IoT+Wearables). Configuració i connexió de dispositius. 

Digitalització

6

1.6 Reutilització de dispositius digitals adaptats a necessitats específiques. 

Digitalització

7

1.7 Aplicació d’estratègies d’estalvi i eficiència energètica en sistemes i dispositius electrònics.

Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d’agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies Metodològiques:

 1. Aprenentatge Basat en Projectes (ABP): Per aquesta SA, es planeja usar l'ABP com a estratègia principal. Això facilitarà que els alumnes s'impliquin activament en el seu propi procés d'aprenentatge, apliquin coneixements i habilitats en un context del món real i treballin en equips per a la resolució de problemes.
 2. Aprenentatge Autònom: Es fomentarà l'aprenentatge autònom donant als alumnes la llibertat de prendre decisions en relació amb el seu projecte i promoure la seva capacitat d'autoaprenentatge.

Tipus d'Agrupament:

 1. Treball Individual: les activitats es planifiquen per ser realitzades individualment, ja que se centren en l'estudi i millora dels dispositius mòbils personals dels alumnes.

Materials Necessaris:

 1. Ordinadors: Cada alumne necessitarà un ordinador per a la investigació, l'aplicació de conceptes i la realització de tasques.
 2. Programari Específic: Es necessitarà programari de diagnòstic d'ordinadors, sistemes operatius i programari de gestió de xarxes.
 3. Accés a Internet: Per a la recerca, el treball col·laboratiu i l'accés a recursos en línia.
 4. Materials de Referència: Llibres de text, manuals, tutorials en línia, etc. per ajudar als alumnes a desenvolupar les seves habilitats i coneixements.ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ

Context: En una aula amb ordinadors personals dels alumnes.

Repte: Millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels propis sistemes i dispositius electrònics dels alumnes.

Fil Conductor: La gestió responsable i eficient de la tecnologia en un entorn personal.

Activitat

Descripció de l’activitat d’aprenentatge i d’avaluació

Temporització

Activitats inicials

Què en sabem?

1.1 Inventari de dispositius i sistemes: Els alumnes hauran de fer un inventari dels seus dispositius digitals, sistemes operatius i de comunicació, i identificar les seves principals característiques. (3 hores) (Avaluació: presentació de l'inventari, basada en el criteri 1.1)

3 h

Activitats de desenvolupament

Aprenem nous sabers

2.1 Anàlisi de dispositius i configuració d'ordinadors: Els alumnes analitzaran i configuraran els seus ordinadors i altres dispositius digitals per entendre millor les seves funcions i com millorar la seva eficiència. (3.5 hores) (Avaluació: informe tècnic de l'anàlisi i les recomanacions, basat en el criteri 1.1)

2.2 Configuració de xarxes i dispositius connectats: Els alumnes treballaran en la configuració d'una xarxa virtual i la simulació de connexió de dispositius IoT. (3.5 hores) (Avaluació: informe tècnic de la configuració virtual i recomanacions de millora, basat en el criteri 1.4)

7 h

Activitats d’estructuració

Què hem après?

3.1 Elaboració d'un pla d'estalvi i eficiència energètica: Els alumnes dissenyaran un pla per aplicar estratègies d'estalvi i eficiència energètica en els seus sistemes i dispositius electrònics. (2.5 hores) (Avaluació: pla d'estalvi energètic, basat en el criteri 1.4)

2.5 h

Activitats d’aplicació

Apliquem el que hem après

4.1 Implementació del pla d'estalvi i eficiència energètica: Els alumnes aplicaran el pla que han dissenyat en les seves màquines personals, configuraran els dispositius i sistemes segons les seves recomanacions, i monitoraran els resultats. (2.5 hores) (Avaluació: informe de la implementació i resultats, basat en el criteri 1.7)

2.5 h

Avaluació

Per tota la SA, l'avaluació serà continuada, basada en la realització d'informes tècnics i plans, així com la implementació de solucions de millora i estalvi energètic. Cada alumne rebrà retroalimentació per millorar i aprofundir en els seus coneixements i habilitats.

 1. Avaluació de Productes - 75%
  • Inventari de dispositius i sistemes (Rúbrica 1 - 20%)
  • Anàlisi de dispositius i configuració d'ordinadors (Rúbrica 2.1 - 25%)
  • Configuració de xarxes i dispositius connectats (Rúbrica 2.2 - 20%)
  • Pla d'estalvi i eficiència energètica (Rúbrica 3, 20%)
  • Informe d'implementació (Rúbrica 4 - 15%)
 2. Avaluació Continuada - 20%
  • Evolució de l'aprenentatge
  • Aplicació de coneixements
  • Assimilació de conceptes clau
 3. Compromís amb l'Aprenentatge - 5%
  • Motivació i persistència
  • Iniciativa en l'aprenentatge
 4. Retroalimentació Constant
  • Orientació en el procés d'aprenentatge
  • Identificació d'àrees de millora

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S’ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Aprenentatges Competencials: En aquesta SA, es promou un aprenentatge profund i funcional. A través de l'aprenentatge basat en projectes i cooperatiu, els alumnes són capaços d'aplicar els seus coneixements previs a situacions reals i desenvolupar competències clau com la competència digital, la competència personal, social i d’aprendre a aprendre, i la competència emprenedora.

Perspectiva de Gènere: La SA es dissenya per ser inclusiva i equitativa per a tots els alumnes, independentment del seu gènere. Es promouran valors com el respecte i la igualtat d'oportunitats, i s'evitaran estereotips de gènere en relació amb la tecnologia i la informàtica.

Universalitat del Currículum: Aquesta SA està dissenyada per a tots els alumnes, amb diferents estils i ritmes d'aprenentatge. Les activitats i els materials es poden adaptar a les necessitats i habilitats individuals per garantir la inclusió efectiva i l'èxit educatiu.

Qualitat de l'Educació de les Llengües: A través de la recerca, l'escriptura de reportatges i la presentació oral, aquesta SA reforçarà les habilitats de comunicació en la llengua d'ensenyament. Al mateix temps, es promourà l'ús correcte de la terminologia tecnològica.

Ciutadania Democràtica i Consciència Global: Amb el repte d'aquesta SA, es pretén fomentar una consciència sobre la importància de l'eficiència energètica, l'estalvi energètic i la reutilització dels dispositius digitals, temes clau per a la sostenibilitat global. Això contribuirà a formar ciutadans compromesos i conscients dels reptes globals.

Benestar Emocional: L'estructura de treball en equip d'aquesta SA fomenta un entorn d'aprenentatge positiu i de suport, on els alumnes se sentiran valorats i respectats. A més, la resolució de problemes i el treball en projectes promouen la confiança en si mateixos i el sentit de l'èxit personal.MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

En aquesta situació d'aprenentatge, es poden utilitzar les següents mesures i suports universals:

 1. Material Didàctic Diversificat: Per acomodar els diferents estils d'aprenentatge, es proporcionaran materials en diferents formats, com textos escrits, vídeos, diagrames i imatges. A més, s'utilitzarà un llenguatge clar i comprensible en tots els materials.
 2. Aplicació d'Estratègies Pedagògiques Flexibles: Es pot usar un enfocament basat en projectes per permetre als alumnes aprendre de manera autònoma i a la vegada col·laborar amb els seus companys. També s'inclourà una varietat de mètodes d'ensenyament, com la instrucció directa, l'aprenentatge basat en problemes i el treball en grup.
 3. Entorn Inclusiu: Es crearà un entorn on tothom se senti valorat i respectat, independentment de les seves habilitats o coneixements previs. Aquest ambient fomentarà la participació activa de tots els alumnes.
 4. Feedback Constant: Els professors proporcionaran una retroalimentació constant i constructiva a tots els alumnes, no només per corregir errors, sinó també per ressaltar èxits i millorar la motivació.
 5. Adaptació de la Temporització: Es podrà ajustar el ritme de treball per acomodar als alumnes que necessitin més temps per completar les tasques.
 6. Ús de Tecnologies Adaptades: En la mesura del possible, s'utilitzarà tecnologia que pugui ser adaptada a les necessitats individuals dels alumnes, com ara programari de lectura de text, teclats adaptats o ajustos d'accessibilitat en ordinadors.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)