Omet navegació

Programació de la situació d'aprenentatge

5. Ciutadania: Ciutadania Digital: Seguretat, Ètica i Impacte SocialTítol

Ciutadania Digital: Seguretat, Ètica i Impacte Social

Curs (nivell educatiu)

4t ESO

Àrea / Matèria / Àmbit

Digitalització

Documentació

https://bilateria.org/prog/sa_dig05 

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d’aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? Quin repte planteja?

Aquesta situació d'aprenentatge es basa en el context de la nostra era digital, on les tecnologies estan profundament integrades en la vida diària. El repte és transformar els alumnes en ciutadans digitals crítics, capaços de gestionar amb seguretat les seves dades personals, el comerç electrònic, i comprendre l'impacte de les tecnologies digitals en la societat. Aquesta SA contribueix a l'ODS 4 (Educació de qualitat) i 9 (Indústria, innovació i infraestructures).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge s’afavoreix l’assoliment de les competències específiques següents:

Competències específiques

Àrea o matèria

CE1 Gestionar les eines i els dispositius informàtics i de comunicació d’ús quotidià aplicant els coneixements de maquinari i sistemes operatius per resoldre problemes tècnics senzills. 

Digitalització

CE3 Identificar riscos i amenaces i aplicar mesures preventives i correctives, adquirint hàbits que fomentin el benestar digital per protegir dispositius, dades personals i la mateixa salut. 

Digitalització

CE4 Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals, valorant les possibles accions que cal fer a la xarxa i identificar-ne les repercussions per exercir una ciutadania digital crítica.

Digitalització

CE5 Analitzar l’impacte de les tecnologies digitals a la societat, a partir de la identificació dels canvis econòmics i socials a escala global, i aplicar les tecnologies emergents per al disseny de solucions a problemes reals tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible.

Digitalització

TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 1. Competència digital: Aquesta situació d'aprenentatge se centra principalment en el desenvolupament de la competència digital de l'alumne, ja que busca millorar la seva comprensió i habilitat per a utilitzar, de manera segura i responsable, les tecnologies digitals en diversos contextos, des de la detecció de notícies falses fins a l'execució de transaccions de comerç electrònic.
 2. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre: Les activitats proposades en aquesta situació d'aprenentatge també fomenten l'autonomia de l'alumne, ja que se l'encoratja a explorar i comprendre per si mateix el funcionament de diferents eines digitals i tecnologies emergents. A més, es potencia l'habilitat per a l'autoreflexió crítica, que és una part essencial de l'aprenentatge permanent.
 3. Competència ciutadana: Mitjançant l'examen de l'impacte de les tecnologies digitals en la societat i la promoció d'un ús segur i ètic d'aquestes, l'alumne es capacita per a exercir una ciutadania digital responsable i crítica.
 4. Competència emprenedora: Encara que no sigui el focus principal, aquesta competència també es pot veure afavorida. L'habilitat per a identificar oportunitats, innovar i prendre decisions, que són aspectes clau de l'emprenedoria, es poden treballar quan els alumnes aprenen a aplicar les tecnologies emergents per a resoldre problemes reals, tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectius d’aprenentatge

Què volem que aprengui l’alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Criteris d’avaluació

Com sabem que ho ha après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

1. Adquirir la capacitat d'identificar i gestionar contingut en línia de manera segura i responsable, amb un especial èmfasi en la detecció de notícies falses i fraus, per a protegir la seva informació personal i fomentar una ciutadania digital crítica (CE3, CE4).

1.1 Demostrar habilitat per configurar adequadament les opcions de privadesa de les aplicacions i xarxes socials, així com identificar i prevenir amenaces potencials, mostrant així la seva comprensió dels riscos associats amb l'ús d'internet en un context quotidià (basat en els criteris 3.1, 3.3).

1.2 Analitzar i valorar críticament la informació obtinguda a través de les tecnologies digitals, reconeixent potencials notícies falses o fraus, així demostrant un ús crític i responsable de la xarxa (basat en els criteris 4.2, 4.3).

2. Desenvolupar habilitats per a la realització d'operacions administratives en línia, com l'ús de serveis públics digitals, i comprendre els mètodes de pagament en el comerç electrònic, incloent-hi criptomonedes, per a fomentar la independència digital i la preparació per a la vida adulta (CE1, CE4).

2.1 Demostrar la capacitat d'utilitzar i gestionar eines digitals per realitzar transaccions de comerç electrònic, evidenciant així la comprensió dels mecanismes i seguretat dels pagaments en línia en un entorn de compra real (basat en el criteri 4.2).

2.2 Fer servir de forma eficient serveis públics digitals per fer operacions administratives, il·lustrant així l'adquisició de coneixements de maquinari i sistemes operatius en un context de gestió personal (basat en el criteri 1.2).

3. Fomentar una comprensió crítica de l'impacte de les tecnologies digitals en la societat, incloent-hi els canvis socials i econòmics derivats, i l'ús d'aquestes tecnologies per al disseny de solucions a problemes reals amb una perspectiva de desenvolupament sostenible (CE5).

3.1 Identificar i analitzar els canvis econòmics i socials derivats de l'ús de les tecnologies digitals, demostrant així una comprensió profunda de l'impacte de les TIC en la societat contemporània (basat en el criteri 5.1).

3.2 Aplicar tecnologies emergents en la resolució de problemes reals, tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible, evidenciant així la comprensió de com les tecnologies poden ser utilitzades de manera innovadora per millorar la sostenibilitat (basat en el criteri 5.3).SABERS

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge es tractaran els sabers següents:

Saber

Àrea o matèria

1

5.1 Caracterització de la interactivitat a la xarxa: llibertat d’expressió, propietat intel·lectual i llicències d’ús. 

Digitalització

2

5.2 Ús crític de la xarxa, eines per detectar notícies falses i fraus. 

Digitalització

3

5.3 Gestió d’operacions administratives: serveis públics en línia, registres digitals i certificats oficials. 

Digitalització

4

5.4 Fer un ús segur del comerç electrònic: factures digitals, formes de pagament i criptomonedes. 

Digitalització

5

5.5 Gestió ètica en l’ús de dades i eines digitals: intel·ligència artificial, biaixos, algorísmics i ideològics, obsolescència programada i sobirania tecnològica. 

Digitalització

6

5.6 Aplicació proactiva de la responsabilitat social: plataformes d’iniciativa ciutadana, voluntariat i comunitats de maquinari i programari lliures. 

Digitalització

7

5.7 Anàlisi de l’impacte de les tecnologies digitals en la societat i els canvis socials i econòmics que se’n deriven. 

Digitalització

8

5.8 Comprendre la cultura digital com a font d’aprenentatge permanent, coneixement de les tecnologies digitals emergents i els seus àmbits d’aplicació.

Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d’agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques:

 1. Aprenentatge basat en projectes (ABP): En aquesta SA, es treballa en un projecte pràctic i realista on els alumnes tenen l'oportunitat d'aplicar les habilitats i els coneixements que han adquirit. L'ABP promou l'autonomia dels alumnes, la col·laboració i l'aprenentatge actiu.
 2. Aprenentatge cooperatiu: S'usarà l'agrupament flexible per fomentar l'aprenentatge cooperatiu, on els alumnes es beneficien del treball en equip, de la discussió constructiva i de la resolució conjunta de problemes.
 3. Flipped Classroom: Aquesta estratègia es pot utilitzar perquè els alumnes revisin materials i conceptes fora de classe (com vídeos o lectures), permetent que el temps de classe es dediqui a l'aplicació d'aquests coneixements, a través de debats, projectes i altres activitats interactives.

Tipus d’agrupament:

 1. Grups petits: Aquests grups permeten als alumnes treballar en detall en les diferents tasques del projecte. També es poden formar grups basats en les habilitats o interessos dels alumnes per promoure l'aprenentatge cooperatiu.
 2. Grups grans: Per a activitats com les discussions de classe o les presentacions, es pot utilitzar l'agrupament de tota la classe.
 3. Individual: Algunes activitats, com la reflexió o l'avaluació personal, es realitzen de manera individual.

Materials:

 1. Dispositius digitals: Ordinadors, tauletes o mòbils per accedir a l'Internet i fer servir aplicacions digitals.
 2. Plataformes en línia: Eines de col·laboració i comunicació com Google Classroom, Moodle, Trello, etc.
 3. Recursos educatius: Materials de lectura, vídeos, tutorials i altres recursos relacionats amb la ciutadania digital i la seguretat en línia.
 4. Programari de productivitat: Com Microsoft Office o Google Workspace per a la creació i gestió de documents i presentacions.
 5. Programari de seguretat: Antivirus, tallafocs, i eines de privadesa per demostrar els conceptes de seguretat cibernètica.ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ

Context: Es planteja un escenari en què es viu en una era digital, on les tecnologies estan profundament integrades en la vida quotidiana. Es tracta de situacions en què cal navegar per la xarxa, prendre decisions basades en la informació obtinguda, gestionar dades personals i transaccions en línia i, al mateix temps, entendre l'impacte social i econòmic d'aquestes tecnologies.

Repte: El repte proposat és convertir-se en un ciutadà digital crític, prendre decisions informades, gestionar de manera segura les dades personals i el comerç electrònic, i entendre l'impacte de les tecnologies digitals en la societat.

Activitat

Descripció de l’activitat d’aprenentatge i d’avaluació

Temporització

Activitats inicials

Què en sabem?

Activitat 1: Discutir en grup sobre l'experiència personal en l'ús d'internet i tecnologies digitals, incloent-hi els riscos i oportunitats que s'han experimentat, així com les operacions administratives que s'han fet en línia. Avaluarà la participació activa i la reflexió crítica. (basat en el criteri 5.3)


Activitat 2: Crear una llista de les notícies que s'han llegit recentment a internet i classificar-les segons si es creu que són veritables o falses. Es valorarà la recerca i anàlisi de la informació. (basat en el criteri 5.2)

1

Activitats de desenvolupament

Aprenem nous sabers

Activitat 3: Investigar sobre les diferents formes de pagament en línia, incloent-hi el comerç electrònic, les criptomonedes, etc. Es valorarà la recerca i la presentació de la informació obtinguda. (basat en el criteri 5.4)

Activitat 4: Investigar sobre conceptes com la propietat intel·lectual, llicències d'ús, dades personals, etc. Es valorarà la recerca i comprensió dels conceptes clau. (basat en el criteri 5.1)

Activitat 5: Aprendre de manera interactiva sobre com detectar notícies falses, fraus a internet i com fer un ús segur del comerç electrònic. Es valorarà la participació activa i la comprensió dels conceptes presentats. (basat en el criteri 5.2 i 5.4)

4

Activitats d’estructuració

Què hem après?

Activitat 6: Reflexionar en grup sobre què s'ha après. Es debatrà sobre com es poden aplicar aquests coneixements a la vida quotidiana i com poden servir per a ser més crítics en l'ús de les tecnologies digitals. Es valorarà la reflexió crítica i la participació activa. (basat en el criteri 5.5)

1

Activitats d’aplicació

Apliquem el que hem après

Activitat 7: Elaborar un pla personal per a l'ús segur, responsable i ètic de les tecnologies digitals, incloent-hi el maneig de dades personals, el comerç electrònic, etc. Aquest pla es presentarà i es defensarà davant del grup. Es valorarà l'habilitat per aplicar els coneixements obtinguts, la claredat de la presentació i la capacitat per defensar les decisions preses. (basat en el criteri 5.1, 5.2, 5.4 i 5.5)

2

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S’ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Aprenentatges competencials: En aquesta SA, els alumnes s'enfronten a desafiaments reals relacionats amb la ciutadania digital crítica. A través de tasques pràctiques i projectes, adquireixen habilitats competencials que inclouen l'ús crític de la xarxa, la gestió ètica de dades digitals, i l'aplicació proactiva de la responsabilitat social.

Perspectiva de gènere: Aquesta SA està dissenyada per ser inclusiva i sensible al gènere, fomentant la participació igualitària de tots els alumnes, independentment del seu gènere. Es pot discutir el rol del gènere en el context de la ciutadania digital, així com els desafiaments específics que poden experimentar les dones i les minories de gènere en línia.

Universalitat del currículum: La SA està dissenyada per ser accessible i pertinent per a tots els alumnes, independentment de les seves habilitats, antecedents o experiències prèvies. Aquesta universalitat es garanteix a través de l'ús de suports i mesures universals, com les estratègies de diferenciació, els materials multimèdia, i l'adaptació de les tasques segons les necessitats individuals dels alumnes.

Qualitat de l'educació de les llengües: A través de la recerca, la redacció, les discussions en grup i les presentacions, els alumnes tenen l'oportunitat de desenvolupar les seves habilitats lingüístiques, tant en la seva llengua materna com en altres llengües.

Ciutadania democràtica i consciència global: Aquesta SA promou la ciutadania democràtica i la consciència global en convidar els alumnes a reflexionar sobre el seu paper com a ciutadans digitals responsables. Es poden discutir temes com la llibertat d'expressió, la propietat intel·lectual, la privadesa, l'ètica digital, i l'impacte global de les tecnologies digitals.

Benestar emocional: En donar als alumnes l'oportunitat d'explorar i reflexionar sobre les seves experiències digitals, es pot fomentar el benestar emocional. Les discussions sobre temes com la seguretat en línia, la intimidació cibernètica, l'autocura digital i l'ús equilibrat de la tecnologia poden ajudar a promoure una relació més sana i conscient amb el món digital.MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

 1. Diversitat d'instruccions: L'activitat està dissenyada perquè les instruccions es proporcionin de diverses maneres, incloent-hi per escrit, verbalment i amb exemples visuals. Això permet als alumnes accedir a la informació d'una manera que es compleixi amb les seves necessitats individuals d'aprenentatge.
 2. Suport tecnològic: S'encoratjarà l'ús de tecnologies de suport segons sigui necessari. Aquestes poden incloure lectors de pantalla, programari de dictat de veu o eines de subtítols automàtics per ajudar als alumnes amb diverses necessitats d'aprenentatge.
 3. Feedback regular: El professor proporcionarà feedback continu i individualitzat als alumnes a mesura que progressen en l'activitat. Aquest suport regular ajuda a assegurar que tots els alumnes comprenen i es beneficien de la tasca.
 4. Aprenentatge cooperatiu: Promoure el treball en grup pot ajudar a crear un entorn d'aprenentatge inclusiu. A través de la col·laboració, els alumnes poden aprendre els uns dels altres i oferir suport mutu.
 5. Temps flexible: S'ofereix la possibilitat de temps flexible, permetent als alumnes que necessitin més temps per completar les tasques, tenir l'oportunitat de fer-ho.
 6. Materials i recursos adaptats: Es proporcionen materials i recursos d'aprenentatge a diferents nivells de dificultat per adaptar-se a les necessitats d'aprenentatge de tots els alumnes.Creat amb eXeLearning (Finestra nova)