Omet navegació

1. Activitats inicials

Temporització: 1 hora

Què en sabem?

En aquesta primera fase, explorarem junts les vostres experiències personals amb internet i les tecnologies digitals. Analitzarem els riscos i oportunitats que heu trobat i reflexionarem sobre la vostra comprensió del món digital. Tot això us ajudarà a desenvolupar una mentalitat crítica envers la ciutadania digital. Estigueu preparats per aprendre, compartir i descobrir!

Instruccions:

Activitat 1: Reflexionant sobre la nostra experiència digital (1 h) Agrupament: Grups petits

 1. Formeu grups de 4 o 5 persones.
 2. Cadascú de vosaltres haurà de compartir la seva experiència personal amb l'ús d'internet i les tecnologies digitals. Això inclou les vostres interaccions en xarxes socials, les operacions en línia que heu realitzat, com ara compres o tràmits administratius, i qualsevol experiència amb riscos o amenaces en línia que hàgiu trobat.
 3. Preneu notes sobre les experiències compartides pel vostre grup.
 4. Finalment, cada grup ha de presentar un resum de la seva discussió a la resta de la classe.

Producte a entregar: Un resum escrit de les experiències compartides i les conclusions a les quals el grup ha arribat.

Activitat 2: Identificant notícies veritables i falses (1 h) Agrupament: Individual

 1. Cadascú de vosaltres ha de crear una llista amb cinc notícies que hàgiu llegit recentment a internet.
 2. Classifiqueu cada notícia de la llista segons creieu que és veritable o falsa.
 3. Feu una petita recerca per comprovar la veracitat de cada notícia. Anoteu les vostres fonts.
 4. Escriu una breu explicació sobre per què creieu que cada notícia és veritable o falsa, basant-vos en les vostres recerques.

Producte a entregar: Una llista de notícies amb la seva corresponent classificació (veritable o falsa), les fonts consultades per verificar-les i una breu explicació del raonament darrere de cada classificació.

Rúbrica

Què en sabem?
 InsuficientSuficient Notable Excel·lent Excepcional
Participació activa en la discussió de grup (Activitat 1) Ha contribuït poc o gens a la discussió de grup. (1) Ha contribuït a la discussió de grup amb algunes aportacions. (2) Ha participat activament en la discussió de grup amb aportacions valuoses. (3)Ha participat activament en la discussió de grup amb aportacions valuoses i preguntes reflexives. (4)Ha liderat la discussió de grup amb aportacions profundes, preguntes reflexives i facilitant la participació dels altres. (5)
Reflexió crítica sobre l'experiència digital (Activitat 1) Ha ofert una reflexió superficial o no relacionada amb les seves experiències digitals. (1) Ha reflexionat sobre les seves experiències digitals, però amb poca profunditat o anàlisi. (2) Ha reflexionat profundament sobre les seves experiències digitals i ha identificat algunes conseqüències importants. (3)Ha reflexionat profundament sobre les seves experiències digitals, identificant múltiples conseqüències i demostrant un enteniment clar dels riscos i oportunitats. (4)Ha reflexionat de forma crítica i innovadora sobre les seves experiències digitals, connectant-les amb conceptes més amplis de ciutadania digital i responsabilitat. (5)
Recerca i anàlisi de la informació (Activitat 2) Ha proporcionat una recerca superficial o incorrecta sobre la veracitat de les notícies. (1) Ha proporcionat una recerca bàsica sobre la veracitat de les notícies, però amb poca profunditat o anàlisi. (2) Ha realitzat una recerca adequada sobre la veracitat de les notícies i ha proporcionat una anàlisi correcta. (3)Ha realitzat una recerca aprofundida sobre la veracitat de les notícies i ha proporcionat una anàlisi perspicua. (4)Ha realitzat una recerca exhaustiva i innovadora sobre la veracitat de les notícies, proporcionant una anàlisi detallada i reflexiva. (5)
Classificació de notícies veritables o falses (Activitat 2) Ha classificat les notícies de manera incorrecta o sense raonament clar. (1) Ha classificat les notícies de manera correcta, però amb raonament limitat o superficial. (2) Ha classificat les notícies de manera correcta amb un raonament adequat. (3)Ha classificat les notícies de manera correcta amb un raonament detallat i ben argumentat. (4)Ha classificat les notícies de manera correcta, proporcionant un raonament profund i original que demostra un alt nivell de pensament crític. (5)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)