Omet navegació

Programació de la situació d'aprenentatge

4. Seguretat: Aprendre a Protegir: La Seguretat Digital i el Benestar en l'Entorn EducatiuTítol

Aprendre a Protegir: La Seguretat Digital i el Benestar en l'Entorn Educatiu

Curs (nivell educatiu)

4t ESO

Àrea / Matèria / Àmbit

Digitalització

Documentació

https://bilateria.org/prog/sa_dig04 

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d’aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? Quin repte planteja?

Aquesta situació d'aprenentatge introdueix als alumnes de 4t d'ESO al repte de desenvolupar un programa de formació en seguretat i benestar digital per a la seva startup fictícia d'educació digital. L'objectiu és capacitar-los en seguretat digital, protecció de dades i benestar en l'era digital, habilitats cada vegada més essencials en el nostre món connectat. La SA contribueix a l'ODS 4 (Educació de Qualitat) i l'ODS 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge s’afavoreix l’assoliment de les competències específiques següents:

Competències específiques

Àrea o matèria

CE1 Gestionar les eines i els dispositius informàtics i de comunicació d’ús quotidià aplicant els coneixements de maquinari i sistemes operatius per resoldre problemes tècnics senzills. 

Digitalització

CE3 Identificar riscos i amenaces i aplicar mesures preventives i correctives, adquirint hàbits que fomentin el benestar digital per protegir dispositius, dades personals i la pròpia salut. 

Digitalització

CE4 Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals, valorant les possibles accions que cal fer a la xarxa i identificar-ne les repercussions per exercir una ciutadania digital crítica.

Digitalització

TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

La situació d'aprenentatge que estem treballant desenvolupa les següents competències transversals:

 1. Competència digital: Aquesta competència és clarament treballada, ja que tots els objectius i criteris d'avaluació se centren en l'ús eficient i segur de les tecnologies digitals. Els alumnes estan adquirint habilitats per avaluar i configurar la seguretat en dispositius, per gestionar la seva presència en línia i protegir la seva privadesa, i per identificar riscos en l'entorn digital.
 2. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre: També es treballa aquesta competència, ja que l'avaluació i la gestió de la seguretat en dispositius, així com la protecció de la identitat digital, requereixen habilitats d'autogestió, autoaprenentatge i presa de decisions responsables.
 3. Competència ciutadana: La gestió segura i responsable de la presència en línia i la protecció dels drets personals en l'espai digital és una part crucial de la ciutadania digital. Això inclou l'adopció de comportaments ètics i responsables en línia.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectius d’aprenentatge

Què volem que aprengui l’alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Criteris d’avaluació

Com sabem que ho ha après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

1. Adquirir la capacitat d'avaluar i configurar la seguretat en dispositius, aplicant coneixements de maquinari i sistemes operatius, amb la finalitat de prevenir i corregir riscos, amenaces i atacs a aquests dispositius (CE1, CE3).

1.1 Demostra la capacitat de gestionar xarxes locals i connectar dispositius, aplicant coneixements associats a sistemes de comunicació per afrontar de manera proactiva amenaces a la seguretat dels dispositius" (basat en el criteri 1.1). Criteri 2: "Aplica les mesures de protecció i seguretat en dispositius i sistemes digitals d'ús habitual, demostrant la comprensió de la importància de les actualitzacions periòdiques per a la prevenció de riscos (basat en el criteri 3.2).

1.2 Aplica les mesures de protecció i seguretat en dispositius i sistemes digitals d'ús usual, demostrant la comprensió de la importància de les actualitzacions periòdiques per a la prevenció de riscos (basat en el criteri 3.2).

2. Desenvolupar la capacitat d'aplicar criteris de seguretat i protecció de dades en l'ús de les xarxes socials, amb l'objectiu de gestionar eficientment, les identitats virtuals i protegir la identitat, reputació, privadesa i empremta digital (CE3, CE4).

2.1 Configura adequadament les opcions de privadesa de les aplicacions i xarxes socials utilitzades, evidenciant la comprensió de les eines i tècniques de seguretat necessàries per a la protecció de les dades personals (basat en el criteri 3.1).

2.2 Identifica i respon adequadament davant situacions potencials de risc en l'ús de xarxes socials i espais virtuals, demostrant la seva capacitat d'autoprotecció en l'entorn digital» (basat en el criteri 3.3).

3. Incorporar habilitats per a la identificació de riscos i amenaces al benestar personal en l'entorn digital, per poder aplicar mesures preventives i respostes efectives davant situacions de violència i risc a la xarxa, promovent així un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals (CE3, CE4).

3.1 Identifica situacions de risc per a la salut associades a l’ús de les tecnologies digitals i adopta les mesures necessàries per cuidar de la mateixa salut, demostrant consciència sobre l'impacte de l'ús de les tecnologies en el benestar personal (basat en el criteri 3.4).

3.2 Evidencia un ús responsable i ètic de les tecnologies digitals, tenint en compte la sostenibilitat i l'estalvi energètic en l'ús de dispositius, i mostrant una actitud crítica enfront de la gestió de la seva empremta digital (basat en el criteri 1.4).SABERS

Saber

Àrea o matèria

1

4.1 Avaluació i configuració de la seguretat en dispositius. Mesures preventives i correctives per fer front a riscos, amenaces i atacs a dispositius.  

Digitalització

2

4.2 Aplicació de criteris de seguretat i de protecció de dades. Identitat, reputació, privadesa i empremta digital. Mesures preventives. Configuració de xarxes socials. Gestió d’identitats virtuals. 

Digitalització

3

4.3 Aplicació de criteris de seguretat en la salut física i mental. Riscos, amenaces al benestar personal. Opcions de resposta. Situacions de violència i de risc a la xarxa.

Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d’agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques:

 1. Aprenentatge basat en projectes: Els alumnes treballaran en projectes a llarg termini per aprofundir en els seus coneixements i desenvolupar habilitats pràctiques. Això pot implicar la creació d'un pla de seguretat digital o el desenvolupament d'una aplicació o eines digitals centrades en la seguretat.
 2. Aprendre fent: S'animarà als alumnes a aprendre a través de l'experiència directa, com ara la configuració de les opcions de privadesa en les xarxes socials, la realització d'auditories de seguretat de dispositius i la pràctica de les tècniques de ciberseguretat.
 3. Ensenyament recíproc: Es fomentarà l'ensenyament mutu entre els alumnes, amb la finalitat de compartir coneixements i habilitats. Això pot implicar presentacions en grup o discussions en classe sobre temes específics de seguretat digital.

Tipus d'agrupament:

Es faran servir diferents tipus d'agrupament per acomodar diferents estils d'aprenentatge i activitats.

 1. Treball individual: per a la recerca personal, l'estudi autònom i les tasques de reflexió.
 2. Grups petits: per a discussions, treball en projecte i resolució de problemes en equip.
 3. Grup de classe complet: per a presentacions, debats i revisions conjuntes dels conceptes clau.

Materials necessaris:

 1. Dispositius digitals: com ara ordinadors, tauletes o telèfons mòbils.
 2. Plataforma d'aprenentatge en línia: on es poden compartir materials d'aprenentatge, realitzar discussions en línia i presentar treballs.
 3. Programari de seguretat: com ara programari antivirus, eines de criptografia, programari de gestió de contrasenyes, etc.
 4. Recursos d'aprenentatge: com ara llibres de text, articles en línia, tutorials en vídeo, guies de pràctiques millors, etc. relacionats amb la seguretat digital i el benestar.ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ

Context: Els alumnes es convertiran en membres d'un equip d'una nova startup que es dedica a l'educació digital. El repte principal serà elaborar un programa de formació en seguretat i benestar digital destinat a altres alumnes de la seva edat.

Activitat

Descripció de l’activitat d’aprenentatge i d’avaluació

Temporització

Activitats inicials

Què en sabem?

 • Activitat 1: Discussió grupal sobre experiències personals relacionades amb la seguretat digital, identitat virtual, privadesa i riscos associats. (Avaluació: Participació activa en la discussió, Temporització: 1 hora)
 • Activitat 2: Realització d'un qüestionari en línia per avaluar el coneixement previ sobre seguretat i benestar digital. (Avaluació: Respostes correctes al qüestionari, Temporització: 1 hora)

2 h

Activitats de desenvolupament

Aprenem nous sabers

 • Activitat 3: Investigació en petits grups sobre mesures preventives i correctives per a la seguretat en dispositius, protecció de dades, i riscos per la salut física i mental en l'ús de les tecnologies digitals. (Avaluació: Informe d'investigació, Temporització: 2 hores)
 • Activitat 4: Xerrada virtual d'un professional en seguretat digital, seguida d'una sessió de preguntes i respostes. (Avaluació: Participació activa, Temporització: 1 hora)

3 h

Activitats d’estructuració

Què hem après?

Activitat 5: Elaboració individual d'un resum sobre què s'ha après en l'activitat de desenvolupament, identificant els conceptes clau i les idees principals. (Avaluació: Qualitat i comprensió del resum, Temporització: 1 hora)

1 h

Activitats d’aplicació

Apliquem el que hem après

Activitat 6: Creació en grups d'un programa de formació en seguretat i benestar digital, incloent-hi una presentació, materials didàctics, i un pla de sessions. (Avaluació: Qualitat i aplicabilitat del programa de formació, Temporització: 2 hores)

2 h

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S’ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

 1. Aprenentatges competencials: Aquesta situació d'aprenentatge se centra a desenvolupar la competència digital dels alumnes, fent-los capaços de gestionar la seguretat digital i el benestar de manera efectiva. Els alumnes aprendran a través de tasques i projectes pràctics que els prepararan per a situacions reals.
 2. Perspectiva de gènere: Es fomentarà una perspectiva de gènere equitativa, assegurant que totes les activitats i materials de la classe són inclusius i accessibles per a tots els alumnes, independentment del seu gènere. També es tractaran temes com ara el ciberassetjament o la imatge corporal en línia, que tenen connotacions específiques de gènere.
 3. Universalitat del currículum: Es proporcionaran adaptacions i suports per assegurar que tots els alumnes puguin participar plenament i aconseguir èxit en l'aprenentatge. Això pot incloure materials d'aprenentatge alternatius, agrupacions flexibles i ajustaments en les tasques segons les necessitats individuals.
 4. Qualitat de l'educació de les llengües: La situació d'aprenentatge es desenvolupa en una llengua accessible per a tots els alumnes. A més, es pot afavorir l'ús de diferents idiomes, especialment en contextos de comunicació digital global, promovent així el multilingüisme.
 5. Ciutadania democràtica i consciència global: Aquesta situació d'aprenentatge inculca als alumnes un sentit de responsabilitat envers la seguretat digital, en l'àmbit personal i comunitari. També es fomenta una consciència global a través de l'estudi dels efectes globals de les pràctiques de seguretat digital.
 6. Benestar emocional: L'èmfasi en el benestar digital inclou una consideració del benestar emocional dels alumnes. Això es pot abordar mitjançant discussions sobre l'ús saludable de la tecnologia, la gestió del temps d'exposició a la pantalla i l'impacte de les xarxes socials en la salut mental.MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

 1. Flexibilització de l'aprenentatge: L'ús de plataformes digitals d'aprenentatge permetrà als alumnes treballar al seu propi ritme i repassar els materials quan sigui necessari. Es poden oferir diverses rutes d'aprenentatge per adaptar-se a les diferents necessitats d'aprenentatge dels alumnes.
 2. Suport per a l'aprenentatge cooperatiu: Les tasques i projectes es realitzaran en grups petits, fomentant la col·laboració i el treball en equip. Aquesta estratègia també permet als alumnes aprendre els uns dels altres i compartir les seves habilitats i coneixements.
 3. Inclusió de diverses estratègies d'ensenyament: Es farà ús de diverses estratègies d'ensenyament, incloent-hi presentacions, discussió en classe, treball en grup, aprenentatge basat en problemes, i autoaprenentatge. Això proporciona diverses oportunitats per a l'aprenentatge i l'avaluació.
 4. Eines d'accessibilitat: S'assegurarà que tots els materials d'aprenentatge siguin accessibles per a tots els alumnes. Això podria incloure la transcripció dels vídeos, la disponibilitat dels materials en diferents formats, o l'ús de programari de lectura de pantalla.
 5. Valoració i foment de l'ètica digital: Es fomentarà un ambient de classe respectuós i segur en què es valorin les normes d'ètica digital. Això inclourà la promoció de la privacitat en línia, el respecte per les opinions dels altres, i la consciència de la importància de mantenir una empremta digital positiva.
 6. Suport emocional i benestar: Es dedicarà temps a discutir la importància del benestar digital, incloent-hi la gestió del temps davant de la pantalla, l'equilibri entre la vida en línia i fora de línia, i les estratègies per fer front al ciberassetjament i altres amenaces en línia.Creat amb eXeLearning (Finestra nova)