Omet navegació

Programació de la situació d'aprenentatge

5. El càncer

Títol

Cap a una Comprensió del Càncer: Ciència, Diagnòstic i Tractament

Curs (nivell educatiu)

1r de Batxillerat

Matèria/Àmbit

Biomedicina

Temporització

20 hores

Documentació

https://bilateria.org/prog/sa_biomed_05 

DESCRIPCIÓ

Per què aquesta situació d’aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? Quin repte planteja?

Aquesta situació d'aprenentatge introdueix als alumnes de biomedicina al món del càncer, des de la seva origina fins a les teràpies avançades. El context és la necessitat actual de comprendre aquesta malaltia complexa i de poder contribuir a la seva cura. El repte és comprendre la biologia del càncer i aplicar aquest coneixement a situacions reals de diagnòstic i tractament. Aquesta SA contribueix a l'ODS 3, «Salut i Benestar», pel seu enfocament en la lluita contra el càncer.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge s’afavoreix l’assoliment de les competències específiques següents:

Competències específiques

Matèria

CE1 Aplicar amb autonomia i de manera integrada els aprenentatges desenvolupats i les diverses formes de raonament i de recerca pròpies de la biologia per dur a terme recerques experimentals i estudis observacionals sobre problemes relatius a les funcions vitals de l’ésser humà i d’altres que relacionin la salut amb els estils de vida i els hàbits de consum.

Biomedicina

CE2 Analitzar situacions que es donen al llarg de la vida de les persones, tant en el seu estat de salut com en situacions de malaltia, per entendre i relacionar els processos biològics en què se sustenten les alteracions dels estats de salut, així com el normal desenvolupament, creixement, envelliment i herència dels caràcters en els humans.

Biomedicina

CE3 Explicar els fonaments biològics d’algunes contribucions recents de la investigació biomèdica, com les teràpies gèniques i cel·lulars, les noves vacunes i els nous medicaments, i valorar i aportar arguments sobre els possibles beneficis, riscos, conseqüències i implicacions ètiques de la seva aplicació per tal de prendre posició en el debat social relatiu a les implicacions socials i ètiques d’aquestes teràpies.

Biomedicina

TRACTAMENT DELS TRES COMPONENTS TRANSVERSALS DE LES COMPETÈNCIES CLAU DEL BATXILLERAT

En aquesta situació d'aprenentatge treballem els següents components transversals:

 1. Resolució de problemes a partir de l’aplicació integrada de coneixements: L'objectiu d'entendre l'origen del càncer, el diagnòstic i els possibles tractaments requereix que els alumnes integren diverses àrees de coneixement de la biomedicina per comprendre una complexa situació de salut.
 2. Gestió i comunicació de la informació: L'exploració de l'alteració de gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques demana als alumnes identificar, analitzar, i comunicar informació procedent de diverses fonts per donar resposta a problemàtiques associades al càncer.
 3. Pensament crític: L'avaluació dels beneficis, riscos, conseqüències i implicacions ètiques de les teràpies biològiques per al tractament del càncer necessita que els alumnes exercitin el pensament crític per argumentar les seves opinions i prendre decisions informades sobre aquest tema complex i delicat.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectius d’aprenentatge

Què volem que aprengui l’alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Criteris d’avaluació

Com sabem que ho han après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

1. Analitzar i comprendre l'origen del càncer, les causes que l'originen i la seva distinció dels tumors benignes per poder explicar i diferenciar els diversos tipus de tumors i les seves implicacions en la salut humana. (CE1, CE2)

1.1 Presenta una exposició clara i detallada sobre l'origen del càncer, les causes que l'originen i la seva distinció dels tumors benignes, demostrant un profund enteniment de la naturalesa i la complexitat d'aquesta malaltia en un debat de classe.

1.2 Argumenta amb precisió la diferència entre tumors benignes i malignes a través d'exemples reals durant una discussió de cas clínics en petits grups.

2. Aplicar els coneixements adquirits sobre els mètodes de diagnòstic del càncer i els diferents tractaments disponibles per a desenvolupar estratègies d'intervenció i de tractament en situacions clíniques reals. (CE1, CE2)

2.1 Descriu acuradament els mètodes de diagnòstic del càncer i els diferents tractaments disponibles, relacionant-los amb casos clínics concrets en un examen escrit.

2.2 Dissenyar un pla de tractament hipotètic per un cas de càncer específic, utilitzant els coneixements adquirits sobre les diverses teràpies disponibles en una activitat d'estudi de casos.

3. Interpretar l'alteració de certs gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques en el seu tractament per tal de valorar i argumentar sobre els beneficis, riscos, conseqüències i implicacions ètiques de les teràpies modernes en el camp de la biomedicina. (CE3)

3.1 Expliquen l'alteració de certs gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques en el seu tractament, i discuteixen les implicacions ètiques d'aquestes teràpies en una presentació oral.

3.2 Avalua críticament els beneficis, riscos, conseqüències i implicacions ètiques de les teràpies biològiques en el tractament del càncer a través de la redacció d'un assaig basat en la recerca actual.SABERS

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge es tractaran els sabers següents:

Saber

Matèria

1

5.1 Estudiar l'origen del càncer, les causes que l'originen i la seva distinció dels tumors benignes. 

Biomedicina

2

5.2 Conèixer els mètodes de diagnòstic del càncer i els diferents tractaments disponibles. 

Biomedicina

3

5.3 Explorar l'alteració de certs gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques en el seu tractament

Biomedicina

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar?, quins tipus d’agrupament realitzarem?, quins són els principals materials que necessitarem?, etc.

Estratègies metodològiques previstes:

 1. Aprendre fent (Learning by Doing): Promovem un aprenentatge actiu i pràctic, on els alumnes aprenen a través de la realització de tasques i experiments.
 2. Treball Col·laboratiu: Les tasques i projectes es realitzen en grups per fomentar la interacció, la col·laboració i el treball en equip.
 3. Ensenyament basat en problemes (ABP): Proposem situacions i problemes reals perquè els alumnes els resolguin, desenvolupant així el seu pensament crític i les seves habilitats de resolució de problemes.

Tipus d'agrupament:

 1. Grups petits: Per a la majoria de les tasques i activitats, els alumnes treballaran en grups petits de 3-4 membres.
 2. Individual: Algunes activitats, com l'assaig reflexiu, es faran de manera individual.
 3. Grup classe: Les discussions i debats es faran amb tota la classe per aprofitar les diverses perspectives i experiències.

Materials principals:

 1. Recursos en línia: S'utilitzaran recursos en línia, com bases de dades científiques i articles de revisió per a la recerca.
 2. Llibres de text: Es faran servir llibres de text de biologia i biomedicina com a materials de consulta.
 3. Materials de laboratori: Per als experiments, es necessitaran materials de laboratori, com microscopi, plaques de Petri, mostres de teixit, etc.
 4. Programari de simulació: S'utilitzaran programes de simulació per a l'estudi del càncer en l'àmbit molecular i cel·lular.
 5. Ordinadors/Dispositius digitals: S'utilitzaran ordinadors o altres dispositius digitals per accedir a recursos en línia, realitzar recerques, crear presentacions, redactar informes, etc.ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ

Activitat

Descripció de l’activitat d’aprenentatge i d’avaluació

Temporització

Activitats inicials

Què en sabem?

Activitat 1: Els alumnes faran una pluja d'idees sobre el que ja saben sobre el càncer, les seves causes, la distinció entre tumors benignes i malignes, els mètodes de diagnòstic, i les teràpies disponibles. Després, els alumnes han de compartir i discutir les seves idees en petits grups. (1 hora)

Activitat 2: Després de la discussió, els alumnes faran un mapa conceptual sobre el càncer, incloent-hi tot el que han discutit durant la pluja d'idees. (2 hores)

Forma d'avaluació: Observació directa i feedback durant les discussions i revisió dels mapes conceptuals.

3 h

Activitats de desenvolupament

Aprenem nous sabers

Activitat 3: Els alumnes faran recerca en llibres de text i articles de revisió sobre l'origen del càncer, les causes que l'originen i la distinció entre tumors benignes i malignes. (2 hores)

Activitat 4: Els alumnes faran recerca sobre els mètodes de diagnòstic del càncer i els diferents tractaments disponibles, incloent-hi les teràpies biològiques. (2 hores)

Activitat 5: En grups, els alumnes estudiaren casos de càncer reals, fent un seguiment del diagnòstic, el tractament i els resultats. (3 hores)

Activitat 6: Discussió en classe sobre el que han après durant la recerca i l'estudi de casos. (1 hora)

Activitat 7: Recerca sobre l'alteració de certs gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques en el seu tractament. (2 hores)

Forma d'avaluació: Revisió dels materials de recerca i dels resums dels estudis de casos, participació en la discussió en classe.

10 h

Activitats d’estructuració

Què hem après?

Activitat 8: Els alumnes, en grups, hauran de preparar una presentació que resumeixi el que han après sobre l'origen, el diagnòstic i el tractament del càncer, incloent-hi les teràpies biològiques. (2 hores)

Activitat 9: Presentació de grups i discussió en classe. (1 hora)

Forma d'avaluació: Revisió de les presentacions dels grups i participació en la discussió en classe.

3 h

Activitats d’aplicació

Apliquem el que hem après

Activitat 10: Els alumnes faran una simulació de la presa de decisions clíniques. En grups, hauran de triar un cas de càncer, fer un diagnòstic basat en la informació donada, i decidir sobre el millor tractament. (2 hores)

Activitat 11: Els alumnes escriuran un assaig reflexiu sobre les implicacions ètiques de l'ús de teràpies biològiques en el tractament del càncer. (2 hores)

Forma d'avaluació: Revisió de la simulació de la presa de decisions clíniques i de l'assaig reflexiu.

4 h

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

En aquesta situació d'aprenentatge es proposen diverses mesures i suports universals per garantir un aprenentatge inclusiu i efectiu per a tots els estudiants:

 1. Treball col·laboratiu: Les activitats es realitzen en grups per fomentar la col·laboració, la interacció i la comunicació entre els estudiants.
 2. Flexibilitat en l'aprenentatge: Els estudiants tenen flexibilitat per buscar informació en llibres de text i articles de revisió, adaptant-se així als seus propis estils i ritmes d'aprenentatge.
 3. Eines visuals: L'ús de mapes conceptuals i presentacions ajuda a fer més comprensibles i memorables els continguts, facilitant l'aprenentatge per a estudiants amb diferents estils d'aprenentatge.
 4. Simulacions: Les simulacions permeten als estudiants aplicar de manera pràctica el que han après en un context segur i controlat.
 5. Reflexió i discussió en classe: Les reflexions individuals i les discussions en classe promouen el pensament crític, ajuden a clarificar conceptes i a reforçar l'aprenentatge.
 6. Suport del professor: El professor actua com a guia, proporcionant feedback constructiu, resolent dubtes i ajudant els estudiants a superar les dificultats que puguin trobar durant el procés d'aprenentatge.
 7. Respecte i inclusivitat: Es fomenta un entorn de respecte i inclusivitat, on tots els estudiants se senten valorats i considerats, independentment de les seves habilitats, coneixements previs o estil d'aprenentatge.Creat amb eXeLearning (Finestra nova)