Omet navegació

2. Desenvolupament

Temporització: 2 hores

Aprenem nous sabers

Avançarem cap a la fase de desenvolupament on profunditzareu en els coneixements de bacteris i arqueobacteris. L'objectiu és que adquiriu una comprensió més detallada sobre aquests microorganismes, la seva importància ecològica i el seu impacte en diferents àmbits de la vida humana. Recordeu que la vostra participació activa i curiositat científica són essencials per a un aprenentatge significatiu.

Instruccions:

Activitat 2.1: Estudi detallat dels bacteris i arqueobacteris (Durada: 1 hora)

 • Agrupament: Individual
 • Tasques:
  1. Utilitza els recursos que us proporcionem (llibres de text, articles en línia, vídeos, etc.) per aprofundir en les característiques, funcions i importància ecològica de bacteris i arqueobacteris.
  2. Crea un resum detallat de què has après. Aquest ha d'incloure definicions, exemples i explicacions dels conceptes clau.
  • Producte final: Resum escrit.

Activitat 2.2: Anàlisi del paper dels bacteris i arqueobacteris en la salut humana i altres àmbits (Durada: 1 hora).

 • Agrupament: En grups petits
 • Tasques:
  1. Com a grup, heu d'investigar sobre el paper dels bacteris i arqueobacteris en la salut humana (p. ex., malalties infeccioses, microbiota beneficiosa), l'agricultura, la medicina i la indústria alimentària.
  2. Cada membre del grup hauria de prendre una àrea d'investigació i preparar una breu presentació per compartir amb el grup.
  3. Després de les presentacions, discutiu com a grup sobre la importància d'aquests microorganismes en els diferents àmbits de la vida humana.
  • Producte final: Resum escrit dels punts clau de la discussió del grup.

Recordeu: La qualitat de la vostra feina dependrà de la profunditat de la vostra recerca i de la claredat de les vostres explicacions. Assegureu-vos d'estar preparats per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir durant la discussió en grup.

Rúbrica

Aprenem nous sabers
  Puntuació 1 (Baixa) Puntuació 2 (Mitjana) Puntuació 3 (Alta)Puntuació 4 (Excel·lent)
Coneixement teòric adquirit L'estudiant mostra un baix nivell de coneixement sobre bacteris i arqueobacteris. (1) L'estudiant mostra un coneixement bàsic de bacteris i arqueobacteris. (2) L'estudiant mostra un bon nivell de coneixement sobre bacteris i arqueobacteris. (3)L'estudiant mostra un coneixement profund i complet sobre bacteris i arqueobacteris. (4)
Capacitat per aplicar coneixements L'estudiant té dificultats per a aplicar els seus coneixements a contextos reals. (1) L'estudiant pot aplicar parcialment els seus coneixements a contextos reals. (2) L'estudiant pot aplicar correctament els seus coneixements a contextos reals. (3)L'estudiant pot aplicar amb destresa els seus coneixements a contextos reals, fent connexions clares i rellevants. (4)
Participació en les discussió en grup L'estudiant no participa o contribueix poc en la discussió en grup. (1) L'estudiant participa en la discussió en grup, però les seves contribucions poden no ser molt substancials. (2) L'estudiant participa activament en la discussió en grup, fent contribucions significatives. (3)L'estudiant participa activament en la discussió en grup, aportant idees originals i provoques reflexió dins del grup. (4)
Elaboració del resum El resum és imprecís o incomplet. (1) El resum és bàsic i conté la majoria d'informació rellevant. (2) El resum és clar i conté tota la informació rellevant. (3)El resum és detallat, ben organitzat, i mostra una comprensió profunda dels temes tractats. (4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)