Omet navegació

Programació de la situació d'aprenentatge

2. Entorn personal d’aprenentatge: La Xarxa Com a Aula: Edició, Comunicació i Publicació DigitalTítol

La Xarxa Com a Aula: Edició, Comunicació i Publicació Digital

Curs (nivell educatiu)

4t ESO

Àrea / Matèria / Àmbit

Digitalització

Documentació

https://bilateria.org/prog/sa_dig02 

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d’aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? Quin repte planteja?

Aquesta situació d'aprenentatge es desenvolupa en un context educatiu contemporani on les habilitats digitals són cada cop més imprescindibles. Desafia els alumnes a millorar la seva competència digital a través de l'ús i la creació de continguts en línia, i la interacció en xarxa. Aquesta SA fomenta l'ODS 4 (Educació de Qualitat), ja que promou l'aprenentatge efectiu a través de la tecnologia i l'ODS 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura) donant suport a la innovació a través del desenvolupament de competències digitals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge s’afavoreix l’assoliment de les competències específiques següents:

Competències específiques

Àrea o matèria

CE1 Gestionar les eines i els dispositius informàtics i de comunicació d’ús quotidià aplicant els coneixements de maquinari i sistemes operatius per resoldre problemes tècnics senzills. 

Digitalització

CE2 Idear solucions innovadores i creatives aplicant diferents formes de raonament, integrant-les en l’entorn personal d’aprenentatge tot fent ús de les eines i els recursos d’edició, la creació de continguts digitals i el desenvolupament d’aplicacions per optimitzar l’aprenentatge permanent. 

Digitalització

CE3 Identificar riscos i amenaces i aplicar mesures preventives i correctives, adquirint hàbits que fomentin el benestar digital per protegir dispositius, dades personals i la pròpia salut. 

Digitalització

CE4 Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals, valorant les possibles accions que cal fer a la xarxa i identificar-ne les repercussions per exercir una ciutadania digital crítica.

Digitalització

TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

En aquesta situació d'aprenentatge, es treballen les següents competències transversals:

 1. Competència digital: Aquesta és la competència principal que es treballa en aquesta situació d'aprenentatge. Els alumnes estan desenvolupant habilitats digitals essencials, com ara la cerca i selecció crítica d'informació, la creació i edició de continguts, i la comunicació i col·laboració en línia. També aprenen a publicar i difondre de manera responsable la informació i les dades en xarxes informàtiques.
 2. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre: Els alumnes han d'aplicar estratègies de gestió de la informació, reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, i treballar de manera col·laborativa, totes aquestes són habilitats clau per a aquesta competència.
 3. Competència ciutadana: En la mesura que els alumnes aprenen a fer un ús ètic i responsable de les tecnologies digitals, i a valorar les repercussions de les seves accions en la xarxa, estan desenvolupant competències ciutadanes digitals.
 4. Competència emprenedora: Els alumnes estan treballant aquesta competència quan ideen solucions innovadores, utilitzen aplicacions de productivitat, i desenvolupen aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i web. Aquests són tots elements clau de l'emprenedoria digital.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectius d’aprenentatge

Què volem que aprengui l’alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Criteris d’avaluació

Com sabem que ho ha après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

1. Capacitat d'ús i gestió eficaç d'estratègies de cerca d'informació, per seleccionar de manera crítica continguts digitals i fonts fiables que serveixin per a resoldre problemes del dia a dia (CE1, CE4).

1.1  Connectar i gestionar eficaçment dispositius i xarxes locals, aplicant estratègies de cerca d'informació per resoldre problemes tècnics senzills en contextos d'ús quotidians (basat en el criteri 1.1).

1.2 Aplicar un ús responsable i sostenible dels dispositius i de la seva utilització, promoure la reutilització i l'eficiència energètica, i gestionar, a escala bàsica, sistemes operatius configurant-ne les característiques en funció de les necessitats personals (basat en el criteri 1.2 i 1.4).

2. Habilitat per crear i editar continguts digitals, utilitzant aplicacions de productivitat, així com desenvolupar aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i web, amb l'objectiu de dissenyar solucions innovadores que millorin l'entorn personal d'aprenentatge (CE2).

2.1 Generar o modificar, de forma individual o col·laborativa, continguts amb suport digital i creacions audiovisuals, integrant imatge, so i vídeo per a la construcció de produccions multimèdia en el context del seu entorn personal d'aprenentatge (basat en el criteri 2.3).

2.2 Dissenyar i desenvolupar aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i web utilitzant el programari i els llenguatges de programació adients, respectant els drets d'autoria i les llicències d'ús (basat en el criteri 2.4).

3. Competència per a la comunicació i col·laboració sincrònica i asincrònica en xarxa, assegurant la publicació i difusió responsable d'informació i dades, amb l'objectiu de fer un ús ètic i segur de les tecnologies digitals, valorant les repercussions de les accions realitzades en el ciberespai (CE3, CE4).

3.1 Participar, col·laborar i interactuar en espais virtuals de comunicació i plataformes d'aprenentatge col·laboratiu, compartint i publicant informació i dades, adaptant-se a diferents audiències amb una actitud respectuosa, responsable i participativa (basat en el criteri 4.4).

3.2 Configurar adequadament les opcions de privadesa de les aplicacions, xarxes socials i espais virtuals, i usar les eines i tècniques de seguretat per protegir les dades personals, la petjada digital i preservar la seva identitat a la xarxa (basat en el criteri 3.1).SABERS

Amb la realització d’aquesta situació d’aprenentatge es tractaran els sabers següents:

Saber

Àrea o matèria

1

2.1 Ús d’estratègies eficaces de cerca i selecció crítica d’informació. 

Digitalització

2

2.2 Edició i creació de continguts: aplicacions de productivitat, desenvolupament d’aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i web, realitat virtual, augmentada i mixta. 

Digitalització

3

2.3 Comunicació i col·laboració sincrònica i asincrònica en xarxa. 

Digitalització

4

2.4 Publicació i difusió responsable d’informació i dades en xarxes informàtiques.

Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d’agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques:

 1. Aprenentatge Basat en Projectes (ABP): Per fomentar l'aplicació de coneixements teòrics a situacions pràctiques, es desenvoluparan les activitats dins el marc de projectes específics que repliquin situacions de la vida real. Això promou l'autonomia, la responsabilitat i la creativitat.
 2. Aprenentatge Cooperatiu: Les activitats estaran dissenyades perquè es facin en grups, fomentant així l'intercanvi d'idees, la comunicació i el treball en equip.
 3. Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Alguns dels reptes plantejats en la situació d'aprenentatge estaran basats en la resolució de problemes reals, facilitant així el desenvolupament de capacitats analítiques i de resolució de problemes.

Agrupaments:

 1. Grups petits: En algunes activitats, es formaran grups petits per fomentar la col·laboració i l'aprenentatge cooperatiu.
 2. Treball individual: Hi haurà també moments per a treball individual, on cada alumne podrà centrar-se en les seves tasques específiques, reflexionar i consolidar el seu aprenentatge.

Materials:

 1. Dispositius amb connexió a Internet: Ordinadors portàtils, tauletes o telèfons intel·ligents per accedir a plataformes en línia, recursos d'aprenentatge i fer tasques digitals.
 2. Plataforma d'Aprenentatge en línia: S'utilitzarà una plataforma d'aprenentatge en línia on els alumnes podran accedir a materials d'estudi, lliurar tasques, participar en fòrums de discussió i rebre feedback del professor.
 3. Aplicacions de productivitat i programari: Es farà ús de diverses eines com processadors de text, presentacions, eines de disseny gràfic, programari de codificació, entre d'altres.
 4. Materials de Referència: Guies, manuals, tutorials i altres recursos per a suportar el procés d'aprenentatge.ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ

Activitat

Descripció de l’activitat d’aprenentatge i d’avaluació

Temporització

Activitats inicials

Què en sabem?

A. Qüestionari en línia: Els alumnes completaran un qüestionari en línia per avaluar el seu nivell actual de competència digital.

Avaluació: Compleció i precisió en les respostes al qüestionari (basat en el criteri 1.2).

1 h

Activitats de desenvolupament

Aprenem nous sabers

A. Taller pràctic: Els alumnes aprendran a usar eines de productivitat com Google Docs per crear continguts, desenvolupar habilitats de cerca i selecció crítica d'informació i aprendre sobre comunicació sincrònica i asincrònica en xarxa.

Avaluació: Participació activa i pràctica competent amb les eines de productivitat (basat en els criteris 2.2 i 2.3).

B. Taller de creació de blogs: Els alumnes aprendran a crear un blog senzill usant una plataforma com WordPress o Blogger, i com a publicar i difondre de manera responsable la informació i les dades en aquesta.

Avaluació: Creació exitosa d'un blog i publicació d'una entrada de prova (basat en el criteri 2.4).

2 h

Activitats d’estructuració

Què hem après?

A. Test de competències digitals: Els alumnes faran un test per demostrar els seus nous sabers.

Avaluació: Precisió i compleció en les respostes al test (basada en els criteris 2.1 i 2.2).

3 h

Activitats d’aplicació

Apliquem el que hem après

A. Projecte de blog d'opinió: Els alumnes treballaran en grups per crear un blog d'opinió sobre un tema actual de la seva elecció, fent servir les habilitats i els coneixements que han adquirit.

Avaluació: Creació d'un blog d'opinió complet i ben estructurat, amb almenys tres entrades per grup, que demostra el domini de les competències digitals adquirides (basat en el criteri 2.4).

2 h

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S’ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Aprenentatges competencials: Aquesta situació d'aprenentatge està dissenyada per desenvolupar competències digitals i socials. Els alumnes aprendran a utilitzar eines digitals, a buscar, seleccionar, editar i crear continguts, i a comunicar-se i col·laborar de manera efectiva en un entorn digital.

Perspectiva de gènere: Totes les activitats són dissenyades per ser inclusives i no discriminatòries. S'encoratja a tots els alumnes, independentment del seu gènere, a participar activament i a contribuir a la seva experiència i habilitats.

Universalitat del currículum: L'estructura i disseny de la SA són flexibles i adaptatives, tenint en compte les diferències individuals i garantint que tothom pugui participar i aprendre de manera efectiva.

Qualitat de l'educació de les llengües: Tot i que la SA està enfocada en competències digitals, la interacció i la comunicació entre els alumnes i amb el professorat reforcen el domini de la llengua.

Ciutadania democràtica i consciència global: La SA fomenta l'ús responsable i conscient de les eines digitals, tenint en compte temes com la privacitat, la seguretat i l'ètica en el món digital. Això contribueix a la formació de ciutadans digitals conscients i responsables.

Benestar emocional: A través del treball en equip i la resolució de problemes, els alumnes aprendran a gestionar les seves emocions, afrontar reptes i celebrar èxits. A més, l'ús responsable de les eines digitals pot contribuir a la seva seguretat emocional i benestar en l'era digital.MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

 1. Recursos Tecnològics Adaptats: Tots els alumnes tindran accés a dispositius amb connexió a Internet, així com a les eines de productivitat i programari necessaris per a les tasques. Això inclou programari de lectura en veu alta, suport d'estructura de llenguatge i accessibilitat.
 2. Avaluació Formativa Constant: Es faran revisions regulars dels progressos dels alumnes per assegurar que tots estiguin al dia i entendre quins conceptes requereixen més atenció. Aquest feedback permetrà als alumnes entendre millor els seus punts forts i àrees de millora.
 3. Treball en Equip i Aprenentatge Cooperatiu: Les activitats estaran dissenyades perquè els alumnes treballin en grups, afavorint així la diversitat de pensaments i habilitats. Aquest enfocament facilita el suport mutu, l'intercanvi d'idees i l'aprenentatge basat en la col·laboració.
 4. Guies i Materials de Referència: Els alumnes tindran accés a guies i materials de referència (manuals, tutorials, vídeos) que proporcionen una explicació clara i detallada dels conceptes i tasques.
 5. Adaptació del Ritme d'Aprenentatge: La progressió de les activitats està dissenyada per permetre als alumnes avançar al seu propi ritme, permetent així temps suficient per a la comprensió i la pràctica.
 6. Espais de Discussió i Suport: S'utilitzaran fòrums en línia o grups de xat per a preguntes i discussió fora de classe. Aquesta serà una plataforma on els alumnes podran compartir dubtes, intercanviar idees, o buscar suport dels professors o companys.
 7. Integració de Principis de Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA): La planificació de les activitats d'aprenentatge inclourà diverses formes de representació, expressió i implicació per atendre les diferents maneres d'aprendre dels alumnes.
 8. Suport Personalitzat: El professor està disponible per proporcionar suport individualitzat segons sigui necessari, per resoldre dubtes o proporcionar orientació addicional sobre les tasques i projectes.

Aquestes mesures són dissenyades per proporcionar un entorn inclusiu i efectiu d'aprenentatge, garantint que tots els alumnes tinguin l'oportunitat d'assolir els objectius d'aprenentatge.Creado con eXeLearning (Ventana nueva)